ECO E00-E99

E00 Damenbauer: Neo-Indisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6
E00 Damenbauer: Neo-Indisch, Devin Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g4
E00 Damenbauer: Anti-Nimzo-Indisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.a3
E00 Damenbauer: Anti-Nimzo-Indisch, 3...d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.a3 d5
E00 Neo-Indisch (Seirawan)-Angriff}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Lg5
E00 Damenbauer: Neo-Indisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3
E00 Damenbauer: Neo-Indisch, 3...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 b6
E00 Damenbauer: Neo-Indisch, 3...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 b6 4.e4
E00 Damenbauer: Neo-Indisch, 3...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5
E00 Katalanisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 The Catalan: Video Schachtraining
E00 Katalanisch: Ungarisches Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 e5
E00 Katalanisch: 3...c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 c6
E00 Katalanisch: 3...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 c5
E00 Katalanisch: 3...c5 4.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Sf3
E00 Katalanisch: 3...Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+
E00 Katalanisch: 3...Lb4+ 4.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Sd2
E00 Katalanisch: 3...Lb4+ 4.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2
E00 Katalanisch: 3...Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+
E00 Katalanisch: 3...Lb4+ 4.Ld2 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2 Le7
E00 Katalanisch: 3...Lb4+ 4.Ld2 De7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2 De7
E00 Katalanisch: 3...Lb4+ 4.Ld2 De7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.Lg2
E00 Katalanisch: 3...d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5
E00 Katalanisch: 4.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3
E00 Katalanisch: 4.Sf3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 c6
E00 Katalanisch: 4.Sf3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 c5
E00 Katalanisch: 4.Sf3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 Lb4+
E00 Katalanisch: 4.Sf3 Lb4+ 5.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 Lb4+ 5.Ld2
E00 Katalanisch: 4.Sf3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 Le7
E00 Katalanisch: 4.Sf3 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 dxc4
E00 Katalanisch: 4.Sf3 dxc4 5.Da4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 dxc4 5.Da4+
E00 Katalanisch: 4.Sf3 dxc4 5.Da4+ Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 dxc4 5.Da4+ Sbd7
E01 Katalanisch: 4.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2
E01 Katalanisch: 4...Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Lb4+
E01 Katalanisch: 4...Lb4+ 5.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Lb4+ 5.Ld2
E01 Katalanisch: 4...Lb4+ 5.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Lb4+ 5.Sd2
E01 Katalanisch: 4...Lb4+ 5.Sd2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Lb4+ 5.Sd2 O-O
E01 Katalanisch: 4...c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c6
E01 Katalanisch: 4...c6 5.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c6 5.Dc2
E01 Katalanisch: 4...c6 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c6 5.Sf3
E01 Katalanisch: 4...c6 5.Sf3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c6 5.Sf3 Sbd7
E01 Katalanisch: 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c5
E01 Katalanisch: 4...c5 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c5 5.Sf3
E01 Katalanisch: Offene}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4
E01 Englisch: Symmetrisch, Zweispringer, 5.g3 d5 6.Lg2}1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.g3 d5 6.Lg2
E01 Englisch: Symmetrisch, Zweispringer, 5.g3 d5 6.Lg2 e5 7.Sf3}1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.g3 d5 6.Lg2 e5 7.Sf3
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Daniel King: Power Play 24 - Ein Repertoire für Schwarz gegen Katalanisch
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Ld7
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Ld7 6.Dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Ld7 6.Dxc4
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Sf3
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Sf3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Sf3 a6
E02 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Sf3 a6 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Sf3 a6 7.Sc3
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6
E03 Katalanisch: Offene Variante, Aljechin-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Dc2
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3 b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3 b5
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3 b5 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3 b5 8.Dc2
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3 b5 8.Dc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6 7.Sf3 b5 8.Dc6
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6 8.O-O
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6 8.Dc2
E03 Katalanisch: Offene Variante, 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6 8.Dc2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 c5 7.Sf3 a6 8.Dc2 b6
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Ld7
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Lb4+
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sbd7
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 b5
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.O-O
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6 6.O-O b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.O-O b5
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6 6.O-O b5 7.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.O-O b5 7.Se5
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6 6.O-O b5 7.Se5 Sd5 8.a4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.O-O b5 7.Se5 Sd5 8.a4
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6 6.O-O Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.O-O Sc6
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 a6 6.O-O Sc6 7.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.O-O Sc6 7.e3
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Se5
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Se5 Ld7 8.Sa3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Se5 Ld7 8.Sa3
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Se5 Ld7 8.Sa3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Se5 Ld7 8.Sa3 cxd4 9.Naxc4
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 cxd4
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 Ld7
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 Ld7 8.Dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 Ld7 8.Dxc4
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 Ld7 8.Dxc4 b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 c5 6.O-O Sc6 7.Da4 Ld7 8.Dxc4 b5
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6 6.O-O
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6 6.O-O Tb8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6 6.O-O Tb8
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6 6.O-O Tb8 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6 6.O-O Tb8 7.Sc3
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6 6.Da4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6 6.Da4
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6 6.Da4 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6 6.Da4 Lb4+
E04 Katalanisch: Offene Variante, 5.Sf3 Sc6 6.Da4 Lb4+ 7.Ld2 Sd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Sc6 6.Da4 Lb4+ 7.Ld2 Sd5
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 6.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.Sc3
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 6.Sc3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.Sc3 O-O
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 6.Sc3 O-O 7.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.Sc3 O-O 7.Se5
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 6.O-O O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 7.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Se5
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 7.Se5 Sc6 8.Sxc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Se5 Sc6 8.Sxc6
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.a4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.a4
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.a4 Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.a4 Ld7
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.a4 Ld7 9.Dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.a4 Ld7 9.Dxc4
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.a4 Ld7 9.Dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.a4 Ld7 9.Dxc4 Lc6
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.a4, 10.Lg5 Ld5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.a4 Ld7 9.Dxc4 Lc6 10.Lg5 Ld5
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.a4, 10.Lg5 a5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.a4 Ld7 9.Dxc4 Lc6 10.Lg5 a5
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4, 10.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Lg5
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4, 10.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4, 10.Ld2 Be4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2 Be4
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4, 10.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Lf4
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4, 10.Lf4 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Lf4 Sc6
E05 Katalanisch: Offene Variante, Klassisch, 8.Dxc4, 10.Lf4 Sc6 11.Td1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Sf3 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Lf4 Sc6 11.Td1
E06 Katalanisch: Geschlossenes System}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 5.Sf3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.Dc2
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c5
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c5 7.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c5 7.cxd5
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.b3
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6 7.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.Sbd2
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.Sc3
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6 7.Sc3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.Sc3 b6
E06 Katalanisch: Geschlossenes, 6.O-O c6 7.Sc3 b6 8.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.Sc3 b6 8.Se5
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.Dc2
E06 Katalanisch: Geschlossenes System, 6.O-O c6 7.Dc2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O c6 7.Dc2 b6
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sbd2
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Dd3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dd3
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.b3
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.b3 c6
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.b3 c6 8.La3
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.b3 c6 8.Lb2
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sc3 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3 dxc4
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sc3 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3 dxc4 8.e4
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sc3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3 c6
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sc3 c6 8.Db3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3 c6 8.Db3
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, Botvinnik-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3 c6 8.Dd3
E07 Katalanisch: Geschlossenes System, 6...Sbd7 7.Sc3 c6 8.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Sc3 c6 8.b3
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c5
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 b6
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.Td1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Td1
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.Td1 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Td1 b6
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, Zagoryansky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Td1 b6 9.a4
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Lf4
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.Lf4 Sh5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Lf4 Sh5
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.Lf4 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Lf4 Se4
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.Lf4 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Lf4 b6
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b5
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 La6
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 La6 10.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 La6 10.Sbd2
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, Spassky Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 b5
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 Tc8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 Tc8
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 Tc8 11.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 Tc8 11.e4
E08 Katalanisch: Geschlossenes System, 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 Tc8 11.e4 dxe4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.b3 b6 9.Td1 Lb7 10.Sc3 Tc8 11.e4 dxe4
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 8...b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b5
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 8...Te8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 Te8
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 8...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, Sokolsky Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3 a5 10.Lb2 La6
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.b3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3 Lb7
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.b3 Lb7 10.Lb2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3 Lb7 10.Lb2
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.b3 Lb7 10.Lb2 Tc8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.b3 Lb7 10.Lb2 Tc8
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 La6
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 La6 10.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 La6 10.b3
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 dxe4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 dxe4
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 dxe4 10.Sxe4 Sxe4 11.Dxe4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 dxe4 10.Sxe4 Sxe4 11.Dxe4
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 Lb7 10.e5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7 10.e5
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 Lb7 10.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7 10.b3
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 Lb7 10.b3 Tc8 11.Lb2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7 10.b3 Tc8 11.Lb2
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 Lb7 10.b3 Tc8 11.Lb2 Dc7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7 10.b3 Tc8 11.Lb2 Dc7
E09 Katalanisch: Geschlossenes System, Hauptvariante, 9.e4 Lb7 10.b3 Tc8 11.Lb2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 Le7 5.Sf3 O-O 6.O-O Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7 10.b3 Tc8 11.Lb2 c5
E10 Neo-Indisch: 3.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3
E10 Neo-Indisch: Döry Verteidigung}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Se4
E10 Neo-Indisch: 3.Sf3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Le7
E10 Neo-Indisch: 3.Sf3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 a6
E10 Neo-Indisch: 3.Sf3 a6 4.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 a6 4.Sc3
E10 Neo-Indisch: 3.Sf3 a6 4.Sc3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 a6 4.Sc3 c5
E10 Neo-Indisch: Blumenfeld/Benoni}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5
E10 Neo-Indisch: Blumenfeld/Benoni, 4.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.e3
E10 Neo-Indisch: Blumenfeld/Benoni, 4.e3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.e3 b6
E10 Neo-Indisch: Blumenfeld/Benoni, 4.e3 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.e3 cxd4
E10 Blumenfeld Gegengambit}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 Andrew Martin: The Blumenfeld Gambit – A Sharp Weapon in the Benoni
E10 Blumenfeld: 5.dxe6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.dxe6
E10 Blumenfeld: 5.dxe6 fxe6 6.cxb5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.dxe6 fxe6 6.cxb5
E10 Blumenfeld: 5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5
E10 Blumenfeld: 5.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Lg5
E10 Blumenfeld: 5.Lg5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Lg5 h6
E10 Blumenfeld: 5.Lg5 Da5+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Lg5 Da5+
E10 Blumenfeld: 5.Lg5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Lg5 exd5
E10 Blumenfeld: Spielmann-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Lg5 exd5 6.cxd5 h6
E11 Bogo-Indisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ Das ABC der Bogo-Indischen Verteidigung: Video-Schachtraining
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 d5
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 b6
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 b6 5.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 b6 5.a3
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 b6 5.a3 Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 b6 5.a3 Lxd2+
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 b6 5.a3 Lxd2+ 6.Lxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 b6 5.a3 Lxd2+ 6.Lxd2
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 b6 5.a3 Lxd2+ 6.Lxd2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 b6 5.a3 Lxd2+ 6.Lxd2 Lb7
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 O-O
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 O-O 5.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 O-O 5.a3
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 O-O 5.a3 Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 O-O 5.a3 Lxd2+
E11 Bogo-Indisch: 4.Sbd2 O-O 5.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 O-O 5.a3 Le7
E11 Bogo-Indisch: Grünfeld-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 O-O 5.a3 Le7 6.e4 d5
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6 8.Dc2
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6 8.Dc2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6 8.Dc2 b6
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6 8.Dc2 b6 9.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Le7 5.g3 d5 6.Lg2 O-O 7.O-O c6 8.Dc2 b6 9.Lf4
E11 Bogo-Indisch: Vitolins-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 c5
E11 Bogo-Indisch: Vitolins, 6.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 c5 5.Lxb4 cxb4 6.g3
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 a5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 a5
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 a5 5.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 a5 5.Sc3
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 a5 5.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 a5 5.g3
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.Sc3
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 O-O
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 O-O 6.Lg2
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Sc3
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3 7.Lxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3 7.Lxc3
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3 7.Lxc3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3 7.Lxc3 Se4
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3 7.Lxc3 Se4 8.Tc1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Sc3 Lxc3 7.Lxc3 Se4 8.Tc1
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2 d6 8.O-O
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 Hauptvariante, 8...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2 d6 8.O-O O-O
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 Hauptvariante, 8...a5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2 d6 8.O-O a5
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 Hauptvariante, 8...a5 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2 d6 8.O-O a5 9.e4
E11 Bogo-Indisch: Nimzowitsch, 5.g3 Sc6 Hauptvariante, 8...a5 9.e4 e5 10.d5 Sb8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2 d6 8.O-O a5 9.e4 e5 10.d5 Sb8
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+ 5.Sbxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 5.Sbxd2
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O 6.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O 6.Sc3
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O 6.Sc3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O 6.Sc3 d5
E11 Bogo-Indisch: 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O 6.Sc3 d5 7.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 O-O 6.Sc3 d5 7.e3
E12 Damenindisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 Wie spielt man Damenindisch?
E12 Damenindisch: Miles-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4
E12 Damenindisch: Miles, 5.e3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7 5.e3 Le7
E12 Damenindisch: Miles, 5.e3 Le7 6.h3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7 5.e3 Le7 6.h3
E12 Damenindisch: Miles, 5.e3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7 5.e3 Lb4+
E12 Damenindisch: Miles, 5.e3 Lb4+ 6.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7 5.e3 Lb4+ 6.Sbd2
E12 Damenindisch: Miles, 5.e3 Lb4+ 6.Sfd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7 5.e3 Lb4+ 6.Sfd2
E12 Damenindisch: Petrosian}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 c5
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...c5 5.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 c5 5.d5
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...c5 5.d5 La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 c5 5.d5 La6
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...c5 5.d5 La6 6.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 c5 5.d5 La6 6.Dc2
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...c5 5.d5 La6 6.Dc2 exd5 6.cxd5 g6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 c5 5.d5 La6 6.Dc2 exd5 6.cxd5 g6
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.e3
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.Dc2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 c5
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.Dc2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 Lb7
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5 7.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5 7.e4
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5 7.e4 cd 8.Sxd4 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5 7.e4 cxd4 8.Sxd4 Sc6
E12 Damenindisch: Petrosian, 4...Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 Lxf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 Lxf3
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 Le7
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 Se4
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 g6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 g6
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 d5 6.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.Lg5
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7 7.Da4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7 7.Da4+
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7 7.Da4+ c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7 7.Da4+ c6
E12 Damenindisch: Petrosian, 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7 7.Da4+ c6 8.Lxf6 Lxf6 9.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.Lg5 Le7 7.Da4+ c6 8.Lxf6 Lxf6 9.cxd5 exd5
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 exd5
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 exd5 7.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 exd5 7.g3
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 exd5 7.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 exd5 7.Lg5
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 Sxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 Sxd5 7.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.e4
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 Sxd5 7.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.e3
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 Sxd5 7.e3 g6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.e3 g6
E12 Damenindisch: Petrosian, 6.cxd5 Sxd5 7.e3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.e3 Le7
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Le7
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 c5
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Sxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Sxc3
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Sxc3 8.bxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Sxc3 8.bxc3
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Sxc3 8.bxc3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Sxc3 8.bxc3 c5
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Sxc3 8.bxc3 c5 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Sxc3 8.bxc3 c5 8.e4
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Sxc3 8.bxc3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Sxc3 8.bxc3 Le7
E12 Damenindisch: Petrosian, Kasparov, 7...Sxc3 8.bxc3 Le7 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2 Sxc3 8.bxc3 Le7 8.e4
E12 Damenindisch: 4.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lg5
E12 Damenindisch: 4.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3
E12 Damenindisch: 4.Sc3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7
E12 Damenindisch: 4.Sc3 Lb7 5.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5
E12 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7
E12 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7 7.e3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7 7.e3 Se4
E12 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7 7.e3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7 7.e3 c5
E12 Damenindisch: Botvinnik-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 g5
E12 Damenindisch: Botvinnik, 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 g5 7.Lg3 Sh5 8.Dc2
E12 Damenindisch: Botvinnik, 8.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 g5 7.Lg3 Sh5 8.e3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Dc2
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Dc2 g5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Dc2 g5
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Sd2
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Sd2 Lxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Sd2 Lxc3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Sd2 Lxc3 8.bxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.Sd2 Lxc3 8.bxc3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 c5
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 Sbd7
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 Sbd7 10.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 Sbd7 10.f3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 Sbd7 10.f3 De7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 Sbd7 10.f3 De7
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3 d6
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3 d6 11.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3 d6 11.Ld3
E13 Damenindisch: 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3 d6 11.Ld3 f5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb4 7.e3 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 Lxc3+ 10.bxc3 d6 11.Ld3 f5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb4+
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Sc3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Sc3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Sc3 d5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 c5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5 8.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5 8.a3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5 8.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5 8.a3 Le7
E14 Damenindisch (Zentralsystem): Dreev-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5 8.a3 Le7 9.b4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.O-O
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.O-O O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.O-O O-O
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O Ld6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O Ld6
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O Ld6 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O Ld6 7.b3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O Ld6 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 d5 6.O-O Ld6 7.Sc3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.Sc3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O cxd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O cxd4 7.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O cxd4 7.exd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sbd2
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 d5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): Awerbach-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4 9.Sxd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4 9.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4 9.exd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4 9.exd4 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.b3 O-O 8.Lb2 cxd4 9.exd4 d5
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 O-O
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 cxd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 cxd4 8.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 cxd4 8.exd4
E14 Damenindisch (Zentralsystem): 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 cxd4 8.exd4 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.e3 Lb7 5.Ld3 c5 6.O-O Le7 7.Sc3 cxd4 8.exd4 d5
E15 Damenindisch: 4.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb4+
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb4+ 5.Ld2
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb4+ 5.Ld2 Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb4+ 5.Ld2 Lxd2+
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb4+ 5.Ld2 Lxd2+ 6.Dxd2 La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb4+ 5.Ld2 Lxd2+ 6.Dxd2 La6
E15 Damenindisch: Nimzowitsch Variante (4.g3 La6)}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Db3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Db3
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Dc2
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Sbd2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 c5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Sbd2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 Lb7
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Sbd2 Lb7 6.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 Lb7 6.Lg2
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Sbd2 Lb7 6.Lg2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 Lb7 6.Lg2 c5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Sbd2 Lb4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 Lb4
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 Le7
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 c6
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 c6 6.Sc3 b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 c6 6.Sc3 b5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 c5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 c5 6.Lg2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 c5 6.Lg2 Lb7
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 c5 6.Lg2 Lb7 7.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 c5 6.Lg2 Lb7 7.dxc5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.Da4 c5 6.Lg2 Lb7 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Da4 c5 6.Lg2 Lb7 7.O-O
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 }1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 b5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 b5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 b5 6.cxb5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 b5 6.cxb5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 d5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 d5 6.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 d5 6.cxd5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 d5 6.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 d5 6.Lg2
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb7
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb7 6.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb7 6.Lg2
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb7, 7...a5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb7 6.Lg2 Lb4+ 7.Ld2 a5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb7, 7...a5 8.O-O O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb7 6.Lg2 Lb4+ 7.Ld2 a5 8.O-O O-O
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 d5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 d5 8.cxd5 exd5 9.O-O O-O
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.O-O
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.O-O d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.O-O d5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.Lc3
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+, Hauptvariante, 9.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.Lc3 d5 9.Se5
E15 Damenindisch: Nimzowitsch, 5.b3 Lb4+, Hauptvariante, 9.Se5 Sfd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.Lc3 d5 9.Se5 Sfd7
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb7 5.Lg2 Dc8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Dc8
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb7 5.Lg2 Dc8 6.O-O c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Dc8 6.O-O c5 7.d5
E15 Damenindisch: 4.g3 Lb7 5.Lg2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 c5
E15 Damenindisch: Buerger-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 c5 6.d5 exd5 7.Sg5
E15 Damenindisch: Rubinstein-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 c5 6.d5 exd5 7.Sh4
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4)}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6.Sbd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Sbd2
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6.Sbd2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Sbd2 O-O
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Sbd2 O-O 7.O-O d5
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6.Ld2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 c5
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Yates-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 a5
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Yates, 7.O-O O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 a5 7.O-O O-O
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Nimzowitsch-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 De7
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Nimzowitsch, 7.O-O Lxd2 8.Dxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 De7 7.O-O Lxd2 8.Dxd2
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Riumin-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Le7
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Riumin, 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Riumin, 7.Sc3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3 O-O
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Riumin, 7.Sc3 O-O 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3 O-O 8.O-O
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), Riumin, 7.Sc3 O-O 8.O-O d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3 O-O 8.O-O d5
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6...Lxd2+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6...Lxd2+ 7.Sbxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7.Sbxd2
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6...Lxd2+ 7.Dxd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7.Dxd2
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6...Lxd2+ 7.Dxd2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7.Dxd2 O-O
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6...Lxd2+ 7.Dxd2 O-O 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7.Dxd2 O-O 8.O-O
E16 Damenindisch (Hauptfortsetzung mit Lb4), 6...Lxd2+ 7.Dxd2 O-O 8.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7.Dxd2 O-O 8.Sc3
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 5.Lg2 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 d5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 O-O
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 O-O 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 O-O 7.Dc2
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 O-O 7.Dc2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 O-O 7.Dc2 c5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 O-O 7.Dc2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 O-O 7.Dc2 d5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 Se4
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.Sc3 Se4 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 Se4 7.Dc2
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Opovcensky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 Se4 7.Ld2
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Opovcensky, 7...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 Se4 7.Ld2 O-O
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Opovcensky, 7...f5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 Se4 7.Ld2 f5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Opovcensky, 7...Lf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.Sc3 Se4 7.Ld2 Lf6
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.O-O d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O d5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.O-O O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.O-O O-O 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Dc2
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.O-O O-O 7.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Te1
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 6.O-O O-O 7.Te1 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Te1 d5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Euwe-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.b3
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Euwe, 7...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.b3 c5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Euwe, 7...d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.b3 d5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, 7...exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, Taimanov Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5 8.Sd4
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, Polugaevsky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5 8.Sh4
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, Polugaevsky, 8...c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5 8.Sh4 c6
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, Polugaevsky, 8...c6 9.cxd5 Sxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5 8.Sh4 c6 9.cxd5 Sxd5
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, Polugaevsky, 8...c6 9.cxd5 Sxd5 10.Sf5 Sc7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5 8.Sh4 c6 9.cxd5 Sxd5 10.Sf5 Sc7
E17 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Pomar, Polugaevsky, 8...c6 9.cxd5 Sxd5 10.Sf5 Sc7 11.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.d5 exd5 8.Sh4 c6 9.cxd5 Sxd5 10.Sf5 Sc7 11.e4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 c5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d6
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Sa6
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.cxd5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.cxd5 exd5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.Se5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.Se5 c6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.Se5 c6
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.Se5 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.Se5 Sbd7
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.Se5 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.Se5 Sa6
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 d5 8.Se5 Sa6 9.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 d5 8.Se5 Sa6 9.cxd5 exd5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 d5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 d5 9.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 d5 9.cxd5 exd5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5 9.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5 9.d5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5 9.d5 Lf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5 9.d5 Lf6
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5 9.d5 Lf6 10.Tc1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 f5 9.d5 Lf6 10.Tc1
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 Lf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 Lf6
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Ld2 Lf6 9.Tc1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Ld2 Lf6 9.Tc1
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.d5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Lf4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Sh4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Sh4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5 11.Da4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5 11.Da4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5 11.Da4 Dd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5 11.Da4 Dd7
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5 11.Da4 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Sxe4 Lxe4 9.Ne1 Lxg2 10.Sxg2 d5 11.Da4 dxc4
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 8.Dc2 Sxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3
E18 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 8.Dc2 Sxc3 9.bxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.bxc3
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 d6
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 d6 10.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 d6 10.b3
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 Be4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 Be4
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 Be4 10.Ne1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 Be4 10.Ne1
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 f5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 f5
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 f5 10.Td1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 f5 10.Td1
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 f5 10.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 f5 10.b3
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 f5 10.b3 Lf6 11.Lb2 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 f5 10.b3 Lf6 11.Lb2 d6
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.b3
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.Td1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.Td1
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3 Lf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3 Lf6
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3 Lf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3 Lf6 12.Lb2
E19 Damenindisch (Hauptfortsetzung): Alte Hauptvariante, 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3 Lf6 12.Lb2 De7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 Se4 8.Dc2 Sxc3 9.Dxc3 c5 10.Td1 d6 11.b3 Lf6 12.Lb2 De7
E20 Nimzo-Indisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 The Nimzo-Indian Defence (Grandmaster Repertoire)
E20 Nimzo-Indisch: Mikenas-Angriff}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dd3
E20 Nimzo-Indisch: 4.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Ld2
E20 Nimzo-Indisch: 4.Ld2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Ld2 O-O
E20 Nimzo-Indisch: 4.Ld2 O-O 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Ld2 O-O 5.Sf3
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5 5.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.d5
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5 5.Sf3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 Se4
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5 5.Sf3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 Sc6
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5 5.Sf3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 O-O
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 4...c5 5.Sf3 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 cxd4
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 6.Sxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 cxd4 6.Sxd4
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 6.Sxd4 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 cxd4 6.Sxd4 O-O
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 6.Sxd4 O-O 7.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 cxd4 6.Sxd4 O-O 7.Lg2
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 6.Sxd4 O-O 7.Lg2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 cxd4 6.Sxd4 O-O 7.Lg2 d5
E20 Nimzo-Indisch: Romanishin, 8.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5 5.Sf3 cxd4 6.Sxd4 O-O 7.Lg2 d5 8.cxd5
E20 Nimzo-Indisch: 4.f3 (Kmoch)}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3
E20 Nimzo-Indisch: 4.f3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 d5
E20 Nimzo-Indisch: 4.f3 d5 5.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 d5 5.a3 Le7
E20 Nimzo-Indisch: 4.f3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 c5
E20 Nimzo-Indisch: 4.f3 c5 5.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 c5 5.d5
E21 Nimzo-Indisch: Dreispringer}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Dc2
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Dc2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Dc2 Lb7
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Db3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Db3
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Db3 a5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Db3 a5
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Db3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Db3 c5
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Lg5
E21 Nimzo-Indisch: Nimzo-Dame Hybrid, 5.Lg5 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.Lg5 Lb7
E21 Nimzo-Indisch: Dreispringer, 4...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 O-O
E21 Nimzo-Indisch: Dreispringer, 4...Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 Lxc3+
E21 Nimzo-Indisch: Dreispringer, 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 c5
E21 Nimzo-Indisch: Dreispringer, Euwe-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 c5 5.d5 Se4
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 Sc6
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.e3
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.Sf3
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5
E22 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.dxc5 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sa6
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.dxc5 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.dxc5 Sc6 6.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6 6.Lg5
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, 4...c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3 Se4
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, San Remo-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3 Se4 7.Ld2 Sxc5
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, Stahlberg-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3 Se4 7.Ld2 Sxc5 8.Dc2 f5 9.g3
E23 Nimzo-Indisch: Spielmann, Carlsbad-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Db3 c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3 Se4 7.Ld2 Sxd2
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 b6
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...b6 6.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 b6 6.f3
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 d5
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...d5 6.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 d5 6.f3
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.f3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5
E24 Nimzo-Indisch: Sämisch, Botvinnik-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.e3 O-O 8.cxd5 Sxd5
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.f3 d5 7.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5 8.Dd3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5 8.Dd3
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, Keres-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5 8.dxc5
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, Keres, Romanovsky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5 8.dxc5 f5
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, Keres, Romanovsky, 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5 8.dxc5 f5 9.e4
E25 Nimzo-Indisch: Sämisch, Keres, Romanovsky, 9.Sh3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.f3 d5 7.cxd5 Sxd5 8.dxc5 f5 9.Sh3
E26 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3
E26 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.e3 Da5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 Da5
E26 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.e3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 d6
E26 Nimzo-Indisch: Sämisch, O'Kelly-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 b6
E26 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.e3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 Sc6
E26 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...c5 6.e3 Sc6 7.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3 Sc6 7.Ld3
E27 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O
E27 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.f3
E27 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.f3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.f3 d5
E27 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.f3 d5 7.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.f3 d5 7.e3
E27 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.f3 d5 7.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.f3 d5 7.cxd5
E28 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3
E28 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 b6
E28 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5
E28 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Se2
E28 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3
E28 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 b6
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Sf3
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 e5
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 d6
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 b6
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, 5...O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 b6 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 b6 9.e4
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, Capablanca-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 b6 9.e4 Ne8
E29 Nimzo-Indisch: Sämisch, Capablanca, 10.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 O-O 6.e3 c5 7.Ld3 Sc6 8.Se2 b6 9.e4 Ne8 10.O-O
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 O-O
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5 5.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5 5.d5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5 exd5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5 5.d5 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5 Lxc3+
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5 5.d5 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5 d6
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5 5.d5 d6 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5 d6 6.e3
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...c5 5.d5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5 h6
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...h6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...h6 5.Lxf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lxf6
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...h6 5.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 4...h6 5.Lh4 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 6.d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 6.d5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 exd5
E30 Nimzo-Indisch: Leningraer Varianted, 6.d5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 exd5 7.cxd5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 6.d5 b5 Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 b5
E30 Nimzo-Indisch: Leningrader Variante, 6.d5 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 Lxc3+
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 g5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 g5
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 exd5
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 e5
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 De7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 De7
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 O-O
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 7.e3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...De7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 De7
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...e5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 e5
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...e5 9.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 e5 9.Sf3
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...e5 9.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 e5 9.Dc2
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...e5 9.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 e5 9.Ld3
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...e5 9.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 e5 9.f3
E31 Nimzo-Indisch: Leningrader Hauptvariante, 8...e5 9.f3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Lg5 h6 5.Lh4 c5 6.d5 d6 7.e3 Lxc3+ 8.bxc3 e5 9.f3 Sbd7
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2,}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 b6
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d6
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.Lg5
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.e4
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.Sf3
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Adorjan Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b5
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 d6
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Sf3
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 La6
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 Lb7
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 Lb7 8.f3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 Lb7 8.f3
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 Lb7 8.f3 h6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 Lb7 8.f3 h6
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 Lb7 8.f3 h6 9.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 Lb7 8.f3 h6 9.Lh4
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 Lb7 8.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 Lb7 8.e3
E32 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...O-O 5.a3, 6...b6 7.Lg5 Lb7 8.e3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 O-O 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 Lb7 8.e3 d6
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...Sc6 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...Sc6 5.Sf3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3 d5
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Milner-Barry (Zurich)-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3 d6
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Milner-Barry (Zurich), 6.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3 d6 6.a3
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Milner-Barry (Zurich), 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3 d6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Milner-Barry (Zurich), 6.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3 d6 6.Ld2
E33 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Milner-Barry (Zurich), 6.Ld2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 Sc6 5.Sf3 d6 6.Ld2 O-O
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.e3
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.e3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.e3 O-O
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.e3
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5 6.e3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.e3 c5
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 c5
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 Df5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 Df5
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 Df5 7.Db3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 Df5 7.Db3
E34 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 Dxd5 6.Sf3 Df5 7.Dxf5
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.a3
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.Lg5 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 c5
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.Lg5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 h6
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.Lg5 h6 7.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 h6 7.Lh4
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.Lg5 h6 7.Lh4 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 h6 7.Lh4 c5
E35 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Abtausch, 6.Lg5 h6 7.Lxf6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Lg5 h6 7.Lxf6
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Le7
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.a3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.a3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 dxc4
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 O-O
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Botvinnik-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Sc6
E36 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4
E37 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Hauptvariante, 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4 7.Dc2
E37 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Hauptvariante, 7.Dc2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4 7.Dc2 Sc6
E37 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, San Remo-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4 7.Dc2 Sc6 8.e3 e5
E37 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Hauptvariante, 7.Dc2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4 7.Dc2 c5
E37 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Noa, Hauptvariante, 7.Dc2 c5 8.dxc5 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Se4 7.Dc2 c5 8.dxc5 Sc6
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.Sf3
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.e3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.e3
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Lxc5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Lxc5
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Lxc5 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Lxc5 6.Sf3
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Lxc5 6.Sf3 Db6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Lxc5 6.Sf3 Db6
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Dc7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Dc7
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sc6
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sa6
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sa6: 8.b4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Sxc5 8.b4
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sa6: 8.b4 Sce4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Sxc5 8.b4 Sce4
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sa6: 8.b4 Sce4 9.Dd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Sxc5 8.b4 Sce4 9.Dd4
E38 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, 4...c5 5.dxc5 Sa6: 8.b4 Sce4 9.Dd4 d5 10.c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sa6 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Sxc5 8.b4 Sce4 9.Dd4 d5 10.c5
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Lf4
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Sf3
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Sf3 Lxc5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Sf3 Lxc5
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Sf3 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Sf3 Sa6
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Sf3 Sa6 7.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Sf3 Sa6 7.Ld2
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Sf3 Sa6 7.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Sf3 Sa6 7.a3
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.Sf3 Sa6 7.g3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Sf3 Sa6 7.g3
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.a3
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.a3 Lxc5 7.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.a3 Lxc5 7.Sf3
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.a3 Lxc5 7.Sf3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.a3 Lxc5 7.Sf3 Sc6
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.a3 Lxc5 7.Sf3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.a3 Lxc5 7.Sf3 b6
E39 Nimzo-Indisch mit 4. Dc2, Pirc, 6.a3 Lxc5 7.Sf3 b6 8.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 O-O 6.a3 Lxc5 7.Sf3 b6 8.Lg5
E40 Nimzo-Indisch: Rubinstein}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3
E40 Nimzo-Indisch: Taimanov}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 Sc6
E40 Nimzo-Indisch: Taimanov, 5.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 Sc6 5.Se2
E40 Nimzo-Indisch: Taimanov, 5.Se2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 Sc6 5.Se2 d5
E40 Nimzo-Indisch: Taimanov, 5.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 Sc6 5.Ld3
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Sf3
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Se2
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3
E41 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5, Hübner-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6
E41 Nimzo-Indisch: Hübner, 8.e4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6 8.e4
E41 Nimzo-Indisch: Hübner, 8.e4 e5 9.d5 Se7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6 8.e4 e5 9.d5 Se7
E41 Nimzo-Indisch: Hübner, 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6 8.O-O
E41 Nimzo-Indisch: Hübner, 8.O-O e5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6 8.O-O e5
E41 Nimzo-Indisch: Hübner, 8.O-O e5 9.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6 8.O-O e5 9.Sd2
E42 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Se2
E42 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Se2 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Se2 d5
E42 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4
E42 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4 d5
E42 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4 O-O
E42 Nimzo-Indisch: 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4 O-O 7.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Se2 cxd4 6.exd4 O-O 7.a3 Le7
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch (Fischer)-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Ld3
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3 Lb7 6.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7 6.Ld3
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 O-O
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 O-O 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 O-O 7.O-O
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 Se4
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 Se4 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 Se4 7.O-O
E43 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, Keene-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Sf3 Lb7 6.Ld3 Se4 7.O-O f5
E44 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2
E44 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 Lb7
E44 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 Se4
E44 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 Se4 6.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 Se4 6.Ld2
E44 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 Se4 6.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 Se4 6.Dc2
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6 6.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6 6.a3
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6 6.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6 6.a3 Le7
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6 6.a3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6 6.a3 Lxc3+
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6 6.Sg3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6 6.Sg3
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6 6.Sg3 h5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6 6.Sg3 h5
E45 Nimzo-Indisch: Nimzowitsch, 5.Se2 La6 6.Sg3 Lxc3+}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Se2 La6 6.Sg3 Lxc3+
E46 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 b6
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 Te8
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 d5
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky, Simagin-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 d5 6.a3 Ld6
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky, 6.a3 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 d5 6.a3 Le7
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky, 6.a3 Le7 7.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 d5 6.a3 Le7 7.cxd5
E46 Nimzo-Indisch: Reshevsky, 6.a3 Le7 7.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Se2 d5 6.a3 Le7 7.cxd5 exd5
E47 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3
E47 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 b6
E47 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d6
E47 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 c5
E47 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 c5 6.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 c5 6.Se2
E47 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 c5 6.Se2 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 c5 6.Se2 cxd4
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.cxd5
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.O-O
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.O-O cxd4 8.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.O-O cxd4 8.exd4
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 Sxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 Sxd5
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 Sxd5 9.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.Se2 c5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 Sxd5 9.O-O
E48 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik-System}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 dxc4
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...dxc4 8.Lxc4 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 dxc4 8.Lxc4 c5
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...dxc4 8.Lxc4 c5 9.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 dxc4 8.Lxc4 c5 9.Se2
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 c5
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...c5 8.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 c5 8.cxd5
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...c5 8.cxd5 exd5 9.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 c5 8.cxd5 exd5 9.Se2
E49 Nimzo-Indisch: Botvinnik, 7...c5 8.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Ld3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 c5 8.cxd5 exd5
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 Se4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 Se4
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 b6
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 c5
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Le2
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Ld3
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Ld3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Ld3 Sc6
E50 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Ld3 Sc6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 c5 6.Ld3 Sc6 7.O-O
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.a3
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Le2
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6 7.O-O
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6 7.O-O a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6 7.O-O a6
E51 Nimzo-Indisch: 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6 7.O-O dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 Sc6 7.O-O dxc4
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.a3
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.a3 Ld6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.a3 Ld6
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.cxd5
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5 9.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5 9.Se5
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5 9.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5 9.a3
E52 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5 9.a3 Ld6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 b6 7.O-O Lb7 8.cxd5 exd5 9.a3 Ld6
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...c5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...c5 7.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.a3
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 6...c5 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Ld7
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sbd7
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Keres-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O b6
E53 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Keres, 8.cxd5 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O b6 8.cxd5 exd5
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4 8.Lxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Smyslov-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 De7
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4 8.Lxc4 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sc6
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4 8.Lxc4 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 a6
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 a6 10.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 a6 10.Lg5
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov, 10.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov, 10.Lg5 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5 Lb7
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov, 10.Lg5 Lb7 11.Se5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5 Lb7 11.Se5
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov, 10.Lg5 Lb7 11.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5 Lb7 11.Te1
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov, 10.Lg5 Lb7 11.Tc1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5 Lb7 11.Tc1
E54 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Karpov, 10.Lg5 Lb7 11.De2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 b6 10.Lg5 Lb7 11.De2
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.Se2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.Se2
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.a3
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.a3 cd4 10.ed4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.a3 cxd4 10.exd4
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.De2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.De2
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.De2 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.De2 a6
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.De2 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.De2 b6
E55 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), Bronstein, 9.De2 b6 10.Td1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O dxc4 8.Lxc4 Sbd7 9.De2 b6 10.Td1
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.cxd5
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 Ba5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Ba5
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 Ba5 9.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Ba5 9.cxd5
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 cxd4
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 cxd4 9.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 cxd4 9.exd4
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4
E56 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 7...Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 Ba5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 Ba5
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Le3
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Lf4
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Lg5
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Dd3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Dd3
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Te1
E57 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Te1 a6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 dxc4 9.Lxc4 cxd4 10.exd4 Le7 11.Te1 a6
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...Lxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 8...Lxc3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 b6}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 b6
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.h3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.h3
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.Lb2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.Lb2
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.Dc2
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.cxd5
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.cxd5 exd5 11.a4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.cxd5 exd5 11.a4
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.cxd5 exd5 11.a4 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.cxd5 exd5 11.a4 Te8
E58 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 Dc7 10.cxd5 exd5 11.Sh4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 Dc7 10.cxd5 exd5 11.Sh4
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.a4}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.a4
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.De2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.De2
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Dc2
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Lb2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Lb2
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Le2
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Lb5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Lb5
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ba2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ba2
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ba2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ba2 e5
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3 e5 12.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3 e5 12.Dc2
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3 e5 12.Dc2 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3 e5 12.Dc2 Te8
E59 Nimzo-Indisch (Moderne Variante), 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3 e5 12.Dc2 Te8 13.de5}1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 O-O 5.Sf3 d5 6.Ld3 c5 7.O-O Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 11.Ld3 e5 12.Dc2 Te8 13.dxe5
E60 Königsindisch}1.d4 Sf6 2.c4 g6 Königsindische Verteidigung richtig gespielt
E60 Königsindisch: Mengarini-Angriff}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Dc2 Eröffnungen - Königsindische Verteidigung: lesen - verstehen - spielen
E60 Königsindisch: 3.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Lg5
E60 Königsindisch: 3.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.d5
E60 Königsindisch: 3.d5, Danube/Adorjan Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.d5 b5
E60 Königsindisch: 3.f3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3
E60 Königsindisch: 3.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3
E60 Königsindisch: 3.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7
E60 Königsindisch: 3.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2
E60 Königsindisch: 3.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 O-O
E60 Königsindisch: 3.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3
E60 Königsindisch: 3.Sf3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 d6
E60 Königsindisch: 3.Sf3 Lg7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7
E60 Königsindisch: b3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3
E60 Königsindisch: b3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3 O-O 5.Lb2
E60 Königsindisch: b3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3 d6 5.Lb2
E60 Königsindisch: b3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3 d6 5.Lb2 O-O
E60 Königsindisch: b3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3 d6 5.Lb2 O-O 6.e3
E60 Königsindisch: b3+g3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3 d6 5.Lb2 O-O 6.g3
E60 Königsindisch: b3+g3 System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.b3 d6 5.Lb2 O-O 6.g3 c5 7.Lg2 Sc6 8.O-O
E60 Königsindisch: Fianchetto}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3
E60 Königsindisch: Fianchetto}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O
E60 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische ohne Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O c5
E60 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische ohne Sc3, 7.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O c5 7.dxc5
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3, 6...c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O c6
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3, 6...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O Sc6
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3, 6...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O Sbd7
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3, 6...Sbd7 7.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O Sbd7 7.Dc2
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3, 6...Sbd7 7.Dc2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O Sbd7 7.Dc2 e5
E60 Königsindisch: Fianchetto ohne Sc3, 6...Sbd7 7.Dc2 e5 8.Td1 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.O-O Sbd7 7.Dc2 e5 8.Td1 Te8
E61 Königsindisch: 3.Sc3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3
E61 Königsindisch: 3.Sc3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 c5
E61 Königsindisch: 3.Sc3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 c6
E61 Königsindisch: 3.Sc3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d6
E61 Königsindisch: 3.Sc3 Lg7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
E61 Königsindisch: 4.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Lf4
E61 Königsindisch: 4.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Lg5
E61 Königsindisch: 4.Lg5 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Lg5 O-O
E61 Königsindisch: 4.Lg5 O-O 5.e3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Lg5 O-O 5.e3 d6
E61 Königsindisch: 4.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3
E61 Königsindisch: 4.g3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 d6
E61 Königsindisch: 4.g3 d6 5.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 d6 5.Lg2
E61 Königsindisch: 4.g3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 O-O
E61 Königsindisch: 4.g3 O-O 5.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2
E61 Königsindisch: 4.g3 O-O 5.Lg2 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6
E61 Königsindisch: Fianchetto, Flohr-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 O-O 5.Lg2 d6 6.e3
E61 Königsindisch: 4.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3
E61 Königsindisch: 4.Sf3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6
E61 Königsindisch: 4.Sf3 d6 5.e3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.e3
E61 Königsindisch: Smyslov System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.Lg5
E61 Königsindisch: Smyslov System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.Lg5 h6
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.g3
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.e3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.e3
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.e3 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.e3 d6
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.e3 d6 6.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.e3 d6 6.Le2
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.e3 d6 6.Le2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.e3 d6 6.Le2 c5
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.e3 d6 6.Le2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.e3 d6 6.Le2 c5 7.O-O
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lf4
E61 Königsindisch: 4.Sf3 O-O 5.Lf4 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lf4 d6
E61 Königsindisch: 4.Sf3 d6 5.Lf4 d6 6.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lf4 d6 6.h3
E61 Königsindisch: 4.Sf3 d6 5.Lf4 d6 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lf4 d6 6.e3
E61 Königsindisch: Smyslov System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 c5
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...c5 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 c5 6.e3
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6
E61 Königsindisch: Smyslov System, 6.e3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3
E61 Königsindisch: Smyslov System, 6.e3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3 c6
E61 Königsindisch: Smyslov System, 6.e3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3 c5
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...O-O 6.e3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3 Sbd7
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...O-O 6.e3 Sbd7 7.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3 Sbd7 7.Le2
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...O-O 6.e3 Sbd7 7.Le2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3 Sbd7 7.Le2 c6
E61 Königsindisch: Smyslov System, 5...O-O 6.e3 Sbd7 7.Le2 c6 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 O-O 5.Lg5 d6 6.e3 Sbd7 7.Le2 c6 8.O-O
E62 Königsindisch: Fianchetto-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3
E62 Königsindisch: Fianchetto-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O
E62 Königsindisch: Fianchetto-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...c6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...c6 7.O-O a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O a6
E62 Königsindisch: Fianchetto, Larsen System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O Lf5
E62 Königsindisch: Fianchetto, Larsen System, 8.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O Lf5 8.b3
E62 Königsindisch: Fianchetto, Kavalek/Bronstein-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O Da5
E62 Königsindisch: Fianchetto, Kavalek/Bronstein, 8.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O Da5 8.h3
E62 Königsindisch: Fianchetto, Kavalek/Bronstein, 8.e4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O Da5 8.e4
E62 Königsindisch: Fianchetto, Kavalek/Bronstein, 8.e4 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c6 7.O-O Da5 8.e4 Lg4
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...Sc6 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.d5
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...Sc6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O
E62 Königsindisch: Fianchetto, 6...Sc6 7.O-O Tb8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O Tb8
E62 Königsindisch: Fianchetto, Spassky-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O Lf5
E62 Königsindisch: Fianchetto, Spassky, 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O Lf5 8.d5
E62 Königsindisch: Fianchetto, Simagin-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O Lg4
E62 Königsindisch: Fianchetto, Simagin, 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O Lg4 8.d5
E62 Königsindisch: Fianchetto, Uhlmann/Szabo-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O e5
E62 Königsindisch: Fianchetto, Uhlmann/Szabo-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O e5 8.d5 Se7
E62 Königsindisch: Fianchetto, Uhlmann/Szabo, 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O e5 8.d5 Se7 9.e4
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.Te1
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.e4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.e4
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.b3
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.b3 Tb8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.b3 Tb8
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.b3 Tb8 9.Lb2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.b3 Tb8 9.Lb2
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.b3 Tb8 9.Sd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.b3 Tb8 9.Sd5
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.h3
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.h3 Tb8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.h3 Tb8
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.h3 Tb8 9.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.h3 Tb8 9.Le3
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.h3 Tb8 9.e4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.h3 Tb8 9.e4
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.d5
E63 Königsindisch: Fianchetto, Panno, 8.d5 Na5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6 7.O-O a6 8.d5 Na5
E64 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5
E64 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Frühe Abtausch}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.dxc5
E64 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.d5
E64 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.d5 e6
E64 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.d5 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.d5 Sa6
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.O-O cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O cxd4
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.O-O Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sbd7
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.O-O Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 7.O-O Sc6 8.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.h3
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Abtausch}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.dxc5
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Abtausch, 9.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.dxc5 dxc5 9.Le3
E65 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Abtausch, 9.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.dxc5 dxc5 9.Lf4
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 e5
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...a6 10.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Tb1
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...a6 10.Tb1 Tb8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Tb1 Tb8
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...a6 10.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...a6 10.Dc2 Tb8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2 Tb8
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, 9...a6 10.Dc2 Tb8 11.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2 Tb8 11.b3
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2 Tb8 11.b3 b5
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Hauptvariante, 12.Lb2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2 Tb8 11.b3 b5 12.Lb2
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Hauptvariante, 12.Lb2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2 Tb8 11.b3 b5 12.Lb2 e5
E66 Königsindisch: Fianchetto, Jugoslawische Variante, Hauptvariante, 12.Lb2 bxc4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5 7.O-O Sc6 8.d5 Na5 9.Sd2 a6 10.Dc2 Tb8 11.b3 b5 12.Lb2 bxc4
E67 Königsindisch: Fianchetto mit 6...Sd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7
E67 Königsindisch: Fianchetto mit 6...Sd7 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O
E67 Königsindisch: Fianchetto mit 6...Sd7 7.O-O c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O c6
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.d5
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.dxe5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.dxe5
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.b3
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.Dc2
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.Dc2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.Dc2 c6
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.h3
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.h3 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.h3 Te8
E67 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.h3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.h3 c6
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 Te8
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 exd4
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 exd4 9.Sxd4 Sc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 exd4 9.Sxd4 Sc5
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3 Sc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3 Sc5
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3 Sc5 11.Te1 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3 Sc5 11.Te1 a5
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 a6
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 c6 9.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.Tb1
E68 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 8.e4 c6 9.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.b3
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 De7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 De7
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 a6
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 a5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 exd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 exd4 10.Sxd4 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 exd4 10.Sxd4 Te8
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Da5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Da5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Da5 10.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Da5 10.Te1
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Da5 10.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Da5 10.Te1 exd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Da5 10.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Da5 10.Te1 exd4 11.Sxd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.d5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.c5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.Te1
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.Te1 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.Te1 Te8
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.Te1 exd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.Te1 exd4 11.Sxd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Db6 10.Te1 exd4 11.Sxd4 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 10.Te1 exd4 11.Sxd4 Te8
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.b3
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Le3
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Le3 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Le3 exd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Le3 exd4 11.Sxd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Le3 exd4 11.Sxd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 Dc7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 Dc7
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 a5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 a5 11.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 a5 11.Le3
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 exd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 exd4 11.Sxd4
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 exd4, 11...a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 exd4 11.Sxd4 a5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 exd4, 11...Sc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 exd4 11.Sxd4 Sc5
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 exd4, 11...Sc5 12.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 exd4 11.Sxd4 Sc5 12.Tb1
E69 Königsindisch: Fianchetto, Klassisch, 9.h3 Te8 10.Te1 exd4, 11...Sc5 12.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Te8 10.Te1 exd4 11.Sxd4 Sc5 12.b3
E70 Königsindisch: 4.e4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
E70 Königsindisch: 4.e4 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 O-O
E70 Königsindisch: 4.e4 O-O 5.e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 O-O 5.e5
E70 Königsindisch: 4.e4 O-O 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 O-O 5.Sf3
E70 Königsindisch: 4.e4 d6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
E70 Königsindisch: Kramer}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2
E70 Königsindisch: Kramer, 5...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2 O-O
E70 Königsindisch: Kramer, 5...O-O 6.Sg3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2 O-O 6.Sg3
E70 Königsindisch: Kramer, 5...O-O 6.Sg3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2 O-O 6.Sg3 e5
E70 Königsindisch: Kramer, 5...O-O 6.Sg3 e5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2 O-O 6.Sg3 e5 7.d5
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 e5
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 Sc6
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 Sc6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 Sc6 7.O-O
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 Sc6 7.O-O e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 Sc6 7.O-O e5
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5 e6
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5 e6 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5 e6 8.O-O
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 e5
E70 Königsindisch: 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 e5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 O-O 6.Sge2 e5 7.d5
E70 Königsindisch: Accelerated Awerbach System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Lg5 Aktuelle Schacheröffnungen, Bd.11, Awerbach-System in der Königsindischen Verteidigung
E70 Königsindisch: Accelerated Awerbach, 5...h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Lg5 h6
E70 Königsindisch: Accelerated Awerbach, 5...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Lg5 O-O
E70 Königsindisch: Accelerated Awerbach, 5...O-O 6.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Lg5 O-O 6.Dd2
E70 Benoni: 3.d5 d6 4.Sc3 g6 5.e4 Lg7 6.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Sc3 g6 5.e4 Lg7 6.Ld3
E71 Königsindisch: Makagonov System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 c5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 Sbd7
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Le3
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Le3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Le3 e5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 c6
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 h6
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 Sbd7
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 Sa6
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 Sa6 7.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Ld3
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 Sa6 7.Ld3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Ld3 e5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 c5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5 b5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 b5
E71 Königsindisch: Makagonov, 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sbd7
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 Sc6
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 c5
E72 Königsindisch: 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 e5
E72 Königsindisch: Pomar System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 e5 7.Sge2
E72 Königsindisch: Pomar System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.g3 O-O 6.Lg2 e5 7.Sge2 Sc6
E73 Königsindisch: 5.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2
E73 Königsindisch: 5.Le2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 c5
E73 Königsindisch: 5.Le2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 e5
E73 Königsindisch: 5.Le2 e5 6.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 e5 6.d5
E73 Königsindisch: 5.Le2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 Sbd7
E73 Königsindisch: 5.Le2 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O
E73 Königsindisch: 5.Le2 O-O 6.g4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.g4
E73 Königsindisch: Semi-Awerbach System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Le3
E73 Königsindisch (Awerbach-System)}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Aktuelle Schacheröffnungen, Bd.11, Awerbach-System in der Königsindischen Verteidigung
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c6
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c6 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c6 7.Dd2
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c6 7.Dd2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c6 7.Dd2 Sbd7
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sbd7
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sbd7 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sbd7 7.Dd2
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sbd7 7.Dd2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sbd7 7.Dd2 e5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sbd7 7.Dd2 e5 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sbd7 7.Dd2 e5 8.d5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sbd7 7.Dd2 e5 8.d5 Sc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sbd7 7.Dd2 e5 8.d5 Sc5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6 7.h4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6 7.h4
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Dd2
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6 7.Dd2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Dd2 e5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6 7.Dd2 e5 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Dd2 e5 8.d5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6 7.Dd2 e5 8.d5 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Dd2 e5 8.d5 c6
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...Sa6 7.Dd2 e5 8.d5 De8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 Sa6 7.Dd2 e5 8.d5 De8
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6 7.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6 7.Le3
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6 7.Le3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6 7.Le3 c5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6 7.Le3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6 7.Le3 e5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6 7.Le3 e5 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6 7.Le3 e5 8.d5
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6 7.Le3 e5 8.d5 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6 7.Le3 e5 8.d5 c6
E73 Königsindisch (Awerbach-System), 6...h6 7.Le3 e5 8.d5 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 h6 7.Le3 e5 8.d5 Sbd7
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.dxc5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.dxc5 Da5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.dxc5 Da5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.dxc5 Da5 8.Ld2 Dxc5 9.Sf3 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.dxc5 Da5 8.Ld2 Dxc5 9.Sf3 Lg4
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 Da5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 Da5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 b5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 b5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 b5 8.cxb5 a6 9.a4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 b5 8.cxb5 a6 9.a4
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 a6
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 a6 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 a6 8.Dd2
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 a6 8.a4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 a6 8.a4
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 a6 8.a4 Da5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 a6 8.a4 Da5
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6 8.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6 8.Lh4
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6 8.Le3
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6 8.Le3 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6 8.Le3 e6
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6 8.Le3 e6 9.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6 8.Le3 e6 9.Dd2
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6 8.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6 8.Lf4
E74 Königsindisch (Awerbach-System), 6...c5 7.d5 h6 8.Lf4 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6 8.Lf4 e6
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 exd5
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 exd5 9.exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 exd5 9.exd5
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 h6
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Ld2
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Le3
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Lf4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Lf4
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Lh4
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Lh4 exd5 10.cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Sf3 h6 9.Lh4 exd5 10.cxd5
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 a6
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 Te8
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 Te8 10.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 Te8 10.Sf3
E75 Königsindisch (Awerbach-System), 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 Te8 10.Sf3 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.exd5 Te8 10.Sf3 Lg4
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff)}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 5...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 c5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), Abtausch}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 c5 6.dxc5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 5...c5 6.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 c5 6.d5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 5...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 5...O-O 6.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 Lg4
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 Sa6
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 Sa6 7.e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 Sa6 7.e5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 Sa6 7.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 Sa6 7.Le2
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 Sa6 7.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 Sa6 7.Ld3
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 Sa6 7.Ld3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 Sa6 7.Ld3 e5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.dxc5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.dxc5 Da5 8.Ld3 Dxc5 9.De2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.dxc5 Da5 8.Ld3 Dxc5 9.De2 Sc6
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.d5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.d5 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.d5 a6
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.d5 b5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.d5 b5
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.d5 b5 8.cxb5 a6 9.a4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.d5 b5 8.cxb5 a6 9.a4
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.d5 e6
E76 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Sf3 c5 7.d5 e6 8.dxe6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Sf3 c5 7.d5 e6 8.dxe6
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Le2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Le2 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.d5
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), Sechsbauer-Variation}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.dxe6 fxe6 9.g4 Sc6 10.h4
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.Sf3
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.Sf3 exd5 9.exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.Sf3 exd5 9.exd5
E77 Königsindisch (Vierbauernangriff), Florentine Gambit}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.Sf3 exd5 9.e5
E78 Königsindisch (Vierbauernangriff), 7.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3
E78 Königsindisch (Vierbauernangriff), 7.Sf3 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 Lg4
E78 Königsindisch (Vierbauernangriff), 7.Sf3 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4
E78 Königsindisch (Vierbauernangriff), 7.Sf3 cxd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante, 9...Sxd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3 Sxd4
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante, 9...Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3 Sg4
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante, 9...Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3 Lg4
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante, 9...Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3 Ld7
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante, 9...Ld7 10.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3 Ld7 10.Dd2
E79 Königsindisch (Vierbauernangriff), Hauptvariante, 9...Ld7 10.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Le2 c5 7.Sf3 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Le3 Ld7 10.O-O
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff)}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 Sa6
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 Sc6
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 Sbd7
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 e5
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...e5 6.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 e5 6.Sge2
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...e5 6.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 e5 6.d5
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c5
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c5 Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c5 6.dxc5 dxc5 7.Dxd8+ Kxd8
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 a6
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...a6 6.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 a6 6.Le3
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c6
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c6 6.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Le3
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c6 6.Le3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Le3 a6
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c6 6.Le3 a6 7.a4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Le3 a6 7.a4
E80 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...c6 6.Le3 a6 7.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Le3 a6 7.Ld3
E80 Benoni: 3.d5 d6 4.Sc3 g6 5.e4 Lg7 6.f3}1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Sc3 g6 5.e4 Lg7 6.f3
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Sge2
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Sge2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Sge2 e5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Sge2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Sge2 c5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Sge2 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Sge2 c5 7.d5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 Sc6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 a6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 c5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 a6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 h6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Lg5 c5 7.d5 e6 8.Dd2
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 a6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 a6 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 a6 7.Dd2
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Byrne-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c6 7.Ld3 a6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5 7.d5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5 7.dxc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5 7.dxc5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5 Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5 7.dxc5 dxc5 8.Dxd8+
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5 7.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5 7.Sge2
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5 7.Sge2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5 7.Sge2 Sc6
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 c5 7.Sge2 Sc6 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 c5 7.Sge2 Sc6 8.d5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sbd7
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.d5
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.Sge2
E81 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 5...O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.Sge2 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.Sge2 a6
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Dd2
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Dd2 c5 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Dd2 c5 8.d5
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, Bronstein-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 Sfd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 Sfd7
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 Lb7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 Lb7
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 Lb7 8.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 Lb7 8.Sge2
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 Lb7 8.Sge2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 Lb7 8.Sge2 c5
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 Lb7 8.Sge2 c5 9.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 Lb7 8.Sge2 c5 9.d5 e6
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 a6
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 a6 8.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 a6 8.Sge2
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 a6 8.Sge2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 a6 8.Sge2 c5
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 a6 8.Sge2 c5 9.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 a6 8.Sge2 c5 9.d5
E82 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Fianchetto, 7.Ld3 a6 8.Sge2 c5 9.e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 b6 7.Ld3 a6 8.Sge2 c5 9.e5
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 6...Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 6...Sc6 7.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Dd2
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 6...Sc6 7.Dd2 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Dd2 a6
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 6...Sc6 7.Dd2 a6 8.O-O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Dd2 a6 8.O-O-O
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), 6...Sc6 7.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Ruban-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 Tb8
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Ruban, 8.Dd2 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 Tb8 8.Dd2 Te8
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno, 8.a3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.a3
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno, 8.Sc1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Sc1
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno, 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2
E83 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno, 8.Dd2 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Te8
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.a3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.a3
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.O-O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.O-O-O
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.g4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.g4
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Tb1
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Lh6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Lh6
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Sc1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Sc1
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Sc1 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Sc1 e5
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Sc1 e5 10.Sb3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Sc1 e5 10.Sb3
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Sc1 e5 10.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Sc1 e5 10.d5
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.Sc1 e5 10.d5 Sd4 11.Sb3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Sc1 e5 10.d5 Sd4 11.Sb3
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.h4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.h4
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.h4 b5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.h4 b5
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.h4 h5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.h4 h5
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.h4 h5 10.O-O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.h4 h5 10.O-O-O
E84 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Panno Hauptvariante, 9.h4 h5 10.O-O-O b5 11.Lh6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.h4 h5 10.O-O-O b5 11.Lh6
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.dxe5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.dxe5
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 exd4
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 Sbd7
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 Sc6
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 Sc6 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 Sc6 8.d5
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 Sc6 8.d5 Se7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 Sc6 8.d5 Se7
E85 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 Sc6 8.d5 Se7 9.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 Sc6 8.d5 Se7 9.Dd2
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.d5
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Db3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Db3
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Dd2
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.d5
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.O-O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.O-O-O
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.O-O-O a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.O-O-O a6
E86 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.O-O-O a6 10.Kb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.Sge2 c6 8.Dd2 Sbd7 9.O-O-O a6 10.Kb1
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 a5
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c5
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sbd7
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Bronstein-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 Dh4+
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Bronstein, 9.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 Dh4+ 9.g3
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Bronstein, 9.Lf2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 Dh4+ 9.Lf2
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O f4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O f4
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O Sd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O Sd7
E87 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O Sd7 10.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O Sd7 10.Ld3
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 c6 8.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Dd2
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 c6 8.Dd2 cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Dd2 cxd5
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 c6 8.Dd2 cxd5 9.cxd5 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Dd2 cxd5 9.cxd5 a6
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, 7.d5 c6 8.Dd2 cxd5 9.cxd5 a6 10.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Dd2 cxd5 9.cxd5 a6 10.Ld3
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Polugayevsky}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Ld3
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Polugayevsky, 8...b5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Ld3 b5
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Polugayevsky, 8...cxd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Ld3 cxd5
E88 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe, Polugayevsky, 8...cxd5 9.cxd5 Sh5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Ld3 cxd5 9.cxd5 Sh5
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 9...a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 a6
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 9...Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Ld7
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 9...Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Sbd7
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 10.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Sbd7 10.Dd2
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 10.Dd2 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Sbd7 10.Dd2 a6
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 10.Dd2 a6 11.g4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Sbd7 10.Dd2 a6 11.g4
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 10.Dd2 a6 11.g4 h5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Sbd7 10.Dd2 a6 11.g4 h5
E89 Königsindisch (Sämisch-Angriff), Orthodoxe Hauptvariante, 10.Dd2 a6 11.g4 h5 12.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Le3 e5 7.d5 c6 8.Sge2 cxd5 9.cxd5 Sbd7 10.Dd2 a6 11.g4 h5 12.h3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 Sbd7
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 Sbd7 6.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 Sbd7 6.Le2
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 Sbd7 6.Le2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 Sbd7 6.Le2 e5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 Lg4
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 c5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 c5 6.d5 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 c5 6.d5 O-O
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Ld3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Zinnowitz-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Lg5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Zinnowitz, 6...h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Lg5 h6
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Larsen-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Larsen, 6...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le3 c5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Larsen, 6...e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le3 e5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Larsen, 6...e5, Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le3 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8+
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 Sbd7
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 Sbd7 7.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 Sbd7 7.Lg5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 Sa6
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 Sa6 7.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 Sa6 7.Lg5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.Le3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8+
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 a5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sbd7
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sbd7 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sbd7 8.Le3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sa6
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sa6 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sa6 8.Le3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sa6 8.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 e5 7.d5 Sa6 8.Lg5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.Le3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 Sa6
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 Sa6 9.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 Sa6 9.O-O
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 Sa6 9.O-O Sc7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 Sa6 9.O-O Sc7
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 exd5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 exd5 9.exd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 exd5 9.exd5
E90 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 exd5 9.exd5 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.h3 c5 7.d5 e6 8.Ld3 exd5 9.exd5 Te8
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 a5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 a6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c6 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c6 7.O-O
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.d5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.d5 e6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.O-O
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.O-O Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.O-O Te8
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.O-O Te8 9.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.O-O Te8 9.Sd2
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.O-O
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 c5 7.O-O Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 c5 7.O-O Sc6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Kazakh-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sa6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Kazakh-Variante, 7.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sa6 7.Lg5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Kazakh-Variante, 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sa6 7.O-O
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Kazakh-Variante, 7.O-O c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sa6 7.O-O c5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Kazakh-Variante, 7.O-O c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sa6 7.O-O c6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sc6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sc6 7.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sc6 7.d5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sbd7
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sbd7 7.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sbd7 7.Lg5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sbd7 7.e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sbd7 7.e5
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sbd7 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sbd7 7.O-O
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Sbd7 7.O-O c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Sbd7 7.O-O c6
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Lg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Lg4
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Lg4 7.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Lg4 7.Le3
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sfd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sfd7
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sfd7 8.Tc1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sfd7 8.Tc1
E91 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sfd7 8.Sg1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sfd7 8.Sg1
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5 Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.dxe5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5 Dameschlag}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.dxe5 dxe5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5 Dameschlag, 9.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Lg5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5 Dameschlag, 9.Lg5 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Lg5 c6
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5 Dameschlag, 9.Lg5 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Lg5 Te8
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 6.Le2 e5 Dameschlag, 9.Lg5 Te8 10.Sd5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9.Lg5 Te8 10.Sd5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, 7...c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 c6
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, 7...exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 exd4
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, 7...De7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 De7
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, 7...Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 Sg4
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, 7...Sg4 8.Lg5 f6 9.Lc1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 Sg4 8.Lg5 f6 9.Lc1
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, 7...Sg4 8.Lg5 f6 9.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 Sg4 8.Lg5 f6 9.Lh4
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Gligoric-Taimanov, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.Le3 Sg4 8.Lg5 f6 9.Lh4 Sc6
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian System}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, 7...c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 c5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, 7...c5 8.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 c5 8.Lg5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, 8.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.h3
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, 8.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, 8.Lg5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6 10.Sd2
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, Hauptvariante, 10...De8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6 10.Sd2 De8
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, Hauptvariante, 10...De8 11.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6 10.Sd2 De8 11.O-O
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, Hauptvariante, 10...De8 11.O-O Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6 10.Sd2 De8 11.O-O Ld7
E92 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Stein, Hauptvariante, 10...De8 11.O-O Sh7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Sa6 10.Sd2 De8 11.O-O Sh7
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Dc2
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Le3
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Le3 Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Le3 Sg4
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Lg5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Lg5 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5 h6
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Lg5 h6 9.Lh4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5 h6 9.Lh4
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Lg5 h6 9.Lh4 a6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5 h6 9.Lh4 a6
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Lg5 h6 9.Lh4 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5 h6 9.Lh4 a5
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Hauptvariante, 8.Lg5 h6 9.Lh4 g5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5 h6 9.Lh4 g5
E93 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Petrosian, Keres-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.d5 Sbd7 8.Lg5 h6 9.Lh4 g5 10.Lg3 Sh5 11.h4
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 c6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 c6 10.Kh1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 c6 10.Kh1
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 Sc6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 Sc6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 Sc6 10.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 Sc6 10.Le3
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 Sc6 10.Le3 Sh5 11.Dd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 Sc6 10.Le3 Sh5 11.Dd2
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Donner-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O c6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Donner, 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O c6 8.d5
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Donner, 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O c6 8.Le3
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, 8.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Te1
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, 8.Te1 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Te1 c6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, 8.Te1 c6 9.Lf1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Te1 c6 9.Lf1
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Le3
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, 8.Le3 Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Le3 Sg4
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, 8.Le3 Sg4 9.Sg5 De8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Le3 Sg4 9.Lg5 De8
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Le3 Sg4 9.Lg5 De8 10.dxe5 dxe5
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, Hauptvariante, 11.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Le3 Sg4 9.Lg5 De8 10.dxe5 dxe5 11.h3
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Glek, Hauptvariante, 11.h3 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sa6 8.Le3 Sg4 9.Lg5 De8 10.dxe5 dxe5 11.h3 h6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.d5
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.d5 Sc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.d5 Sc5
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.d5 Sc5 9.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.d5 Sc5 9.Dc2
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.d5 Sc5 9.Dc2 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.d5 Sc5 9.Dc2 a5
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Dc2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Dc2
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Dc2 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Dc2 Te8
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Dc2 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Dc2 c6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Le3
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Le3 Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Le3 Sg4
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Le3 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Le3 Te8
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Le3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Le3 c6
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Le3 c6 9.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Le3 c6 9.d5
E94 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Le3 c6 9.d5 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Le3 c6 9.d5 c5
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 a5
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 h6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 h6
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 Te8
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 Te8 9.Lf1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 Te8 9.Lf1
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 exd4
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 exd4 9.Sxd4 Sc5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 exd4 9.Sxd4 Sc5
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Tb1
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 Te8
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 exd4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 exd4
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 exd4 10.Sxd4 Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 exd4 10.Sxd4 Sg4
E95 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 exd4 10.Sxd4 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 exd4 10.Sxd4 Te8
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.h3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.h3
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.dxe5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.dxe5
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.dxe5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.dxe5 dxe5
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.Tb1
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.Tb1 Te8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.Tb1 Te8
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.Tb1 Te8 11.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.Tb1 Te8 11.d5
E96 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): 7.O-O Sbd7, Alte Hauptvariante, 10.Tb1 Te8 11.d5 Sc5 12.b3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sbd7 8.Te1 c6 9.Lf1 a5 10.Tb1 Te8 11.d5 Sc5 12.b3
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 8.dxe5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.dxe5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 8.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.Le3
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 8.Le3 Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.Le3 Sg4
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 8.Le3 Sg4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.Le3 Sg4 9.Lg5 f6 10.Lc1
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 8.d5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 8.d5 Se7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Odessa-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Lg5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ld2
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Kh8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Kh8
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Ne8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Ne8
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Ne8 10.c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Ne8 10.c5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 a5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...a5 10.bxa5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 a5 10.bxa5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...a5 10.La3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 a5 10.La3
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...a5 10.La3 axb4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 a5 10.La3 axb4
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...a5 10.La3 axb4 11.Lxb4 Sd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 a5 10.La3 axb4 11.Lxb4 Sd7
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Sh5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Sh5 10.c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.c5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Sh5 10.g3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.g3
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonettangriff, 9...Sh5 10.Te1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 a5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 Sf4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 Sf4
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 Sf4 11.Lf1 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 Sf4 11.Lf1 a5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 Sf4 11.Lf1 a5 12.bxa5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 Sf4 11.Lf1 a5 12.bxa5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 f5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 f5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6 12.Lf3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6 12.Lf3
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Bajonett, 9...Sh5 10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6 12.Lf3 c6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.b4 Sh5 10.Te1 f5 11.Sg5 Sf6 12.Lf3 c6
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 Ne8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 Ne8
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 Ne8 10.b4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 Ne8 10.b4
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 Sd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 Sd7
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 Sd7 10.b4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 Sd7 10.b4
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 c5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5 10.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5 10.Tb1
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5 10.a3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5 10.a3
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5 10.a3 Ld7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5 10.a3 Ld7
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5 10.a3 Sd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5 10.a3 Sd7
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5 10.a3 Sd7 11.Tb1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5 10.a3 Sd7 11.Tb1
E97 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Sd2 a5 10.a3 Sd7 11.Tb1 f5 12.b4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Sd2 a5 10.a3 Sd7 11.Tb1 f5 12.b4
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 c5
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Ne8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Ne8
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Ne8 10.Sd3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Ne8 10.Sd3
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Ne8 10.Sd3 f5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Ne8 10.Sd3 f5
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Ne8 10.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Ne8 10.Le3
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Ne8 10.Le3 f5 11.f3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Ne8 10.Le3 f5 11.f3
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Ne8 10.Le3 f5 11.f3 f4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Ne8 10.Le3 f5 11.f3 f4
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Kh1}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Kh1
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Le3
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Le3 f5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Le3 f5
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Sd3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Sd3
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Fischer-Variante}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2 c5
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2 Kh8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2 Kh8
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2 Sf6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.Sd3 f5 11.Ld2 Sf6
E98 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 9.Ne1 Sd7 10.f3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Sd3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Sd3
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Ld2}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Ld2
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Ld2 f4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Ld2 f4
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Ld2 f4 13.c5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Ld2 f4 13.c5
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Sd3 f4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Sd3 f4
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Le3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Le3
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Le3 f4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Le3 f4
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Le3 f4 12.Lf2 g5}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Le3 f4 12.Lf2 g5
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Le3 f4 12.Lf2 g5 13.a4}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Le3 f4 12.Lf2 g5 13.a4
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, 10.f3 f5 11.Le3 f4 12.Lf2 g5 13.a4 Sg6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.Le3 f4 12.Lf2 g5 13.a4 Sg6
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Benkö-Angriff}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.g4
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Benkö-Angriff, 11...Kh8}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.g4 Kh8
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Benkö-Angriff, 11...Sf6}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.g4 Sf6
E99 Klassisches System (Königsindische Verteidigung): Mar del Plata, Benkö-Angriff, 11...Sf6 12.Sd3}1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 O-O 6.Le2 e5 7.O-O Sc6 8.d5 Se7 9.Ne1 Sd7 10.f3 f5 11.g4 Sf6 12.Sd3

Gewinnen gegen Königs-Indisch mit der Hauptvariante, DVD-ROMInteraktives Schach-Videotraining. 253 Min.